Bib Bag Komatsu WA 150

Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
1500

Bib Bag Komatsu WA 150

Bucket Big Bag for mountet on Komatsu WA 150

Year 2018

Weight 180 Kg

Volume 1000 Lit

Serial 0107201806

Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts
Bib Bag Komatsu WA 150 - Parts